Skip to main content


Automatické hasící zařízení

Je určeno k zamezení vzniku požáru při technologických procesech odmašťování a konzervaci.

AHZ je konstruováno jako sestava systému požární ochrany (FPS), systému elektrické požární signalizace (FDAS), pomocných zařízení a stabilního hasícího zařízení (dále jen SHZ).

Mycí vana

je vyrobena z ocelového plechu spojeného vodotěsnými sváry. Ve vaně probíhají technologické procesy mytí nebo konzervace vkládaných dílů. Z důvodu zamezení ekologických škod v případě průsaku je vložena do tzv. záchytné vany. Tato je rovněž vyrobena z ocelového plechu svařeného vodotěsnými sváry. S ohledem na zvýšení bezpečnosti obsluhy při technologických procesech mytí a konzervace včetně ochrany před úrazem od pohybujícího se víka, jsou záchytné vany zvýšeny demontovatelnými kryty. Pro případ požáru jsou vnější stěny záchytných van obaleny sádrokartonovými deskami s výplní „Fire Stop“ spol. Knauf, uchycenými do speciální konstrukce. Požární odolnost takto konstruovaného systému je 45 min.

Víko

Na vanu dosedá bezpečnostní uzávěr tzv. víko. Konstrukce víka tvoří skořepina z obdélníkových trubek potažených plechem. Jeho pohyb ovládá dvojice hydraulických válců zavěšených mezi vanu a víko. Z vnější strany je na obě víka nanesen speciální nátěr spol. Izostav zaručující požární odolnost 30 min.

Stabilní hasící zařízení

(dále jen SHZ) Je samostatnou částí s vlastním režimem provozu a údržby. S ústřednou AHZ je propojeno napájecími kabely elektricky ovládaných ventilů (selenoidů) a manometrů udávajících stav tlaku plynu v lahvích. V zadní části obou van je umístěna hubice, kterou je do nádrží vháněn inertní hasící plyn v okamžiku akutního nebezpečí vzniku požáru. Plyn je přiveden potrubím od dvojice tlakových lahví s hasicím plynem. K vypuštění plynu dojde i v případně vzniku požáru v prostorách, kde jsou vany umístěny.

Soustava odsávání hořlavých par

V zadní části obou záchytných van je přírubou připojeno potrubí vedoucí k jednotce výkonného ventilátoru v požárně bezpečnostním provedení. Na jeho výstup navazuje potrubí odvádějící nasáté páry mimo budovu. Oba ventilátory jsou ovládány z řídící jednotky stroje na základě hraniční koncentrace hořlavých par nad hladinou některé z mycích van.

 Ústředna

Je konstrukčně řešena jako skříň elektrického rozvaděče z nerezového plechu připevněna na kovovém stojanu. Skříň je z přední strany uzavřena dvířky. Proti neoprávněnému vstupu k silovým obvodům pod napětím je zabezpečena dvěma zámky. Proti vniknutí vlhkosti do vnitřních částí je mezi víkem a skříní vloženo těsnění. Ze stejných důvodů je vstup elektrické instalace do skříně přes kabelové průchodky.

Do dvířek jsou zabudovány vypínač napájení části obvodů z třífázové sítě, ovládací tlačítka a průhledy na zobrazovací jednotky aktuálního stavu nebezpečí vzniku požáru. 

 

Bezpečnostní snímače

 • Snímač zaplavení záchytné vany
  od prosakující kapaliny z mycí vany.  
 • Senzor koncentrace hořlavých par
  jeho nastavení je rozdílné podle chemického složení použité kapaliny ve vaně.
 • Snímače aktuální teploty kapaliny
  ústředna údaje o stavu aktuální teploty kapalin hodnotí podle nastavené meze maximální teploty.
 • Senzor plamene 
  je umístěn na vnitřní straně víka. Indikace plamene nad hladinou (vznícení par), aktivuje polovodičový senzor pracující v infračervené oblasti. 

Výstupy všech snímačů jsou propojeny s ústřednou kabely v chráničkách.

Naše výrobky a služby

Trefal, spol. s r.o.

Zavolejte nám:

+ 420 572 548 159